Okwu Nka


Ọ bụ Kpakpando ka ígwē jiri bụrụ sọ mma, ilu jiri bụrụ mmanụ Igbo ji eri okwu. Ọ bụrụ na a tapiachaa okwu Igbo ma ilu adighị na ya, mara na ọ kapịaghị ọnụ, ọ dị ka ebe a kọrọ akụkọ ifo ma a kọnyeghị ḿbè, mara na ihe mere na be ụmụanụmanụ. Nke ọzọ bụ nzaraonwe. Mgbe ụfọdụ Igbo na-eji ajụjụ were na-ekwupụta ebumnuche ha. Ọ bụ okwu nka nke na-enweghị ázị̀zá ka ọ bụ, dịka aha ya siri dị, ‘nzara onwe’. Agwụgwa bụ nke anyị maara dịka gwam,gwam,gwam. Ọ bụ a jụọ, a zaa ka ọ bụ, ma ázị̀zá ya na-adị mkpirisi. Akpalaokwu sokwa n’okwu amamihe ndị Igbo. Ọ dị ka aha ya siri dị, ọ bụ akpa ala okwu ka ọ bụ. Igbo na-eji ya akọwa ihe ha achọghị ịkpọ aha. Okwu nka na-egosị ụdịrị nka ndị Igbo dị, bido na okwu ọnụ wee ruo na omume ha.

Ilu Igbo

 • Ọ na-abụ a tụọrọ ọmara ọ mara, a tụọrọ ofeke o fenye isi n’ohịa.
 • Atụrụ si na a kụrụ egwu bata n’ama nna ya, ya amaghị agba, ya awuliwe elu.
 • Eroagada sị na nwata gbochiere ya ịrahụ ụra ehihie, ya egbochiere ya ị ga ebe ọ na-aga.
 • Ọ bụ aka weta, aka weta ka akpa ji eju.
 • Ọ bụ ka a hụtachaa ka mgbọ ji atụ enwe n’ísí.
 • Igbo sị na ọkụkọ nyụọ ahụrụ, ala achụwa ya.
 • Onye añụla anya mkpọ ma ọ bụrụ na ìsì alaghị.
 • Agadi nwanyị daa ada ugboro abụọ, a gụọ ihe o bu n’ụkpa ọnụ.
 • Ihe na-agụ nyanyị dị ime na-agụkwa onye tụwara ya.
 • E lelịa nwa ite, ọ gbọnyụọ ọkụ.
 • Aha onye na-achọje ya.
 • Nnụnụ tụọ nkwe, a mara n’osisi ọ ga-ebe.
 • Ísí kote ebu, ọ gbakasịa ya.
 • Onye gara oru ka ázụ̀ na-eju akpa.
 • Onye chọkata ihe ukwu, ọ hụ agba enyi.
 • Ihe e mere ebule dị atụrụ iwe.
 • Nwata tụtụkata ihe ntụtụ, ihe ntụtụ atụtụrụ ya.
 • A mụchie anya gbuo ewu dị ime, anụ eju ụkpa.
 • E mee nwata ka e mere ibe ya, obi adị ya mma.
 • Onye kpụ igu ka ewu na-eso.
 • Wee dịrị gawazie (wdgz.)

Nzaraonwe

 • A an-ajụ egbe ma ọ na-ebu ọkụkọ?
 • A na-agwa ochi ntị n’agha esu?
 • Oti ọkpọ ọ na-eti isi akwụ?
 • A na-ebu ala ebu?
 • Ikuku ọ na-ama n’ọnya?
 • Anya ọ na-ahụ ugo kwa ụbọchị?
 • Udele ọ bụ anụ oriri?
 • A na-ajụ afere na nkwuchi?
 • Akwa ọkụkọ ọ na-etiwa akị?
 • Nwata ọ na-ebu nna ya ụzọ amụta diọkpara?
 • Onye ajụjụ ọ na-efu ụzọ?

Agwụgwa

Gwa m gwa m gwa m

 • Gwa m o nwere uru e nweghị ọkpụkpụ? → JI
 • Gwa m okorobịa ọma nchiche tabiri imi?
 • Gwa m akụ nwata na-agba ya anya mmiri?
 • Gwa m mbá na-aga kpudo ihu n’ala?
 • Gwa m agbọghọbịa ubi ji?
 • Gwa m nwagbọghọbịa ara anọ?
 • Gwa m ode uri ekpo ekpo?
 • Gwa m agbọghọbịa otu ntụ ime?
 • Gwa m ihe kpatara ézè jiri taa mkpụrụ nsị ewu?
 • Gwa m agbọghọ toro n’afọ laa n’afọ?
 • Gwa m zịm na warịị?
 • Gwa m ụmụnne abụọ ihu obodobo, ihu obodobo?

Akpalaokwu

 • Ọ dị isi ka mkpi.
 • Ọ bụ ḿmà ihu abụọ.
 • Anya adịghị ya ḿmā.
 • Ọ bụ onye oke agba n’ala nna ya.
 • Ọ na-eme aka abụọ.
 • O nwere ume apịa.
 • Onye ọnụ ọjọọ.
 • Obi dị ya n’àzụ́.
 • Nkịta anaghị eri nsị ya.
 • Ọnụ dị ya nkọ.
 • Mmiri sụrụ ha akwụ.
 • Anya ruru nwata ahụ ala
 • Ọ na-acha ka ugo