Virtual-Igbo


Igbo ndị ọma, biko anyị jiri asụsụ bekee kọwa Virtual Igbo Keyboard ebe a maka ndị ịghọta ụtọasụsụ Igbo na-esiri ike, daalụ maka ịghọta ebumnuche anyị.
Virtual Igbo is a unique computer software designed to be used with any Latin hardware keyboard. The Virtual Igbo Keyboard is simply organised to give users smooth and trouble free usage like normal hardware keyboard layout on their computers.
Virtual Igbo helps users to type all Igbo alphabets with ease. Soft vowels (Ụda mfe) ị, ọ, ụ are specifically configured to help in typing acurate Igbo spellings, eg. udo (oracle) and ụdọ (rope), oji (black) and ọjị (kola nut) e.t.c. It helps users to easily tone-mark Igbo words using macron (akaransụda ā), acute accents (akaraelu á) and grave accents (akaraala à) to differentiate between similar Igbo words, like ọ́kụ́ (fire), ọ̀kụ̀ (pot) & ọ́kụ̀ (fishing), ézē (teeth) & ézè (king), àkwá (egg) & ákwà (cloth).
Virtual Igbo has been optimised for English (QWERTY US) and German (QWERTZ) hardware keyboards. This is a Unicode keyboard and works with any Unicode font which has support for Igbo characters [Supported fonts!]Common fonts which fully support this keyboard are:
Arial - Arima - Calibri - Cambria - Cambria light - Cambria Math - Code2000 - Consolas - Courier New - DejaVu Sans - DejaVu Sans Condensed - DejaVu Sans Mono - DejaVu Serif - DejaVu Serif Condensed - Microsoft Sans Serif - Segoe UI - Segoe UI Light - Segoe UI Semibold -Tahoma - Times New Roman.
Many other fonts like Verdena - Constantia - Corbel - Palatino Linotype e.t.c works at 95%
Nke a bụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịchọ mkpụrụedemede Igbo ḿmā n'ụdị pụrụ iche. Igbo ga-adị!.
.
“Nwanne m, a naghị ajụ afere na nkwuchi. Biko chọpụta ihe dị iche n’égbé na égbè. Were ya kụpụta mkpụrụedemede Ị, Ọ, Ụ, Ñ, ₦ wdg. mgbe ọ bụla ị na-ede asụsụ Igbo n’ihi na a nyụchaa nsị ma akapịbaghị ya ọnụ, ọ bụrụ otoro.” You will see the complete Documentation after activation. DOWNLOAD Virtual Igbo free. Activation License key (€15.99 or $17.99) [Now!]Activation License key is required after 5 days trial. Sold now for €12.00 or $15.89 only. For Nigeria, ₦2,500.00
Nwanne m, biko soro gbaa anyị ume, n'ihi na ọ bụ e too nwanyị akịdị, ọ gwụọtakwuo ọzọ. A nakwaghị agba aka asị ala bịa taa ọjị maka na ọ bụ dibịa rijuo afọ, o wee bụọ mkpọrọgwụ n'ajọ ọhịa. Elekwala anya n’azụ iso kwàdó asụsụ na omenala Igbo. Igbo ga-adị!

free-stickerSHORT HELP ON VIRTUAL IGBO [Read me!]Note: Installation of Virtual Igbo can be delayed depending on your system, just exercise patience! When you start Virtual Igbo, the gray icon (VI) will appear on the right side of your taskbar. Click on it to switch it on. When gray, it's Off and green is On. Close the Keyboard Helper and use your normal keyboard to proceed. On English hardware keyboard, type ị, ọ, ụ, and ñ by holding down AltGr(Alt right) and typing the similar English letters i, o, u and n. With a German hardware keyboard, use the matching umlauted German letters ä, ö and ü. To type ₦ and ñ, hold down AltGr(Alt right) and type 4/$ and n. Use < , > and ~,ß for accents. To get an accent over a vowel (eg. ùdé), type an accent before a vowel eg: type > and then u to get ú. It works in similar way with all the vowels. Ọ dị ezigbo m̀fé iji akụpụta mkpụrụedemede Igbo. Adịghị achọ isi ehi achọ n'ime ite ofe. Igbo ga-adị!
SHA256: A3875F9B28C4FA7F75D94E70035FF2FF7590CAFF603ACCF28B8365BAD33F20EF SHA-1: be47dff6c83aee4b4c01dd24470091d2e060787f